Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2009

ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΕΥΑΓΟΥΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
«Η ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ»
ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΟΜΩΝΥΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΑρθρον 1

Εις την περιφέρειαν της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, συνίσταται παρά τω Ιερώ Ναώ Αγίου Δημητρίου - Δήμου Aγίου Δημητρίου Εκκλησιαστικόν Ίδρυμα, λειτουργούν ως Ν.Π.Ι.Δ., μη κερδοσκοπικού χαρακτήρος με την επωνυμίαν: "Στέγη Γερόντων Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου ομωνύμου Δήμου Αττικής, Η ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ, της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών."


Αρθρον 2

Σκοπός του εν λόγω Ιδρύματος είναι η υπό του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου - ομωνύμου Δήμου Αττικής περίθαλψις απόρων γερόντων, αμφοτέρων των φύλων, κυρίως των εκ της ενορίας καταγομένων ή διαμενόντων, και εκ των μελών του Ορθοδόξου Χριστιανικού και Φιλανθρωπικού Συλλόγου "Η ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ", χωρίς να αποκλείονται και οι διαμένοντες εις τας γύρω περιοχάς.


Αρθρον 3

Εδρα του Ιδρύματος είναι ο Δήμος Αγίου Δημητρίου. Το Ίδρυμα στεγάζεται εις ιδιόκτητον κτίριον, προϊόν δωρεάς του Ο.Χ.Φ.Σ. "Η ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ" προς τον Ιερόν Ναόν Αγίου Δημητρίου ομωνύμου Δήμου, κείμενον επί της οδού Λεμεσού 17 εις Άγιον Δημήτριον Αττικής.


Αρθρον 4

Το Ίδρυμα τελεί υπό την πνευματικήν και γενικοτέραν εποπτείαν της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και διοικείται υπό επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελουμένου εκ του εκάστοτε προέδρου του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου - ομωνύμου Δήμου, ως Προέδρου του Ιδρύματος, εκ τριών μελών του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, του Ιερού Ναού, και εκ τριών λαϊκών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ορθοδόξου Χριστιανικού και Φιλανθρωπικού Συλλόγου "Η ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ", προτεινομένων υπό του Προέδρου εκάστου Συμβουλίου.


Αρθρον 5

Τά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνονται προς διορισμόν υπό του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιερού Ναού και διορίζονται υπό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών - Γενικόν Φιλόπτωχον Ταμείον, η θητεία των είναι τριετής, δυναμένη να ανανεωθεί και το αξίωμά των είναι τιμητικόν και άμισθον.


Αρθρον 6

Κατά την πρώτην συνεδρίασιν εκλέγεται μεταξύ των μελών ψηφοφορίας, ο Αντιπρόεδρος, ο Γραμματεύς και ο Ταμίας.


Αρθρον 7

Το Διοικητικόν Συμβούλιον συντάσσει τον προϋπολογισμόν και τον απολογισμόν του Ιδρύματος τον οποίον και υποβάλλει προς έγκρισιν εις το Γενικόν Φιλόπτωχον Ταμείον της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Λογίζεται δε εν απαρτία παρόντων του Προέδρου και τεσσάρων τουλάχιστον μελών και αι αποφάσεις λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.


Αρθρον 8

Ο πρόεδρος εκπροσωπεί το Ίδρυμα ενώπιον πάσης Αρχής. Τούτον απόντα η κωλυόμενον εκπροσωπεί ο Αντιπρόεδρος, ή έτερον μέλος οριζόμενον υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.


Αρθρον 9

Το Ίδρυμα έχει ιδίαν διαχείρισιν, τηρεί δε τα διαχειριστικά αυτού βιβλία, συμφώνως προς το σύστημα τηρήσεως των λογιστικών βιβλίων των Εκκλησιαστικών νομικών προσώπων, θεωρημένων υπό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, ήτοι: Βιβλίον Πράξεων Διοικητικού Συμβουλίου, Βιβλίον Πρωτοκόλλου, Βιβλίον Ταμείου, Βιβλίον Κτηματολογίου, Βιβλίον καταγραφής κινητής και ακινήτου περιουσίας, Διπλότυπα εισπράξεων και εντάλματα πληρωμών. Τα γραμμάτια εισπράξεων και πληρωμών είναι εκτελεστέα, εφ΄ όσον φέρουν απαραιτήτως την υπογραφήν του Προέδρου και του Ταμίου του Ιδρύματος. Ο Πρόεδρος υπογράφει και άπασαν την αλληλογραφίαν του Ιδρύματος.


Αρθρον 10

Ο Ταμίας διαχειρίζεται την περιουσίαν του Ιδρύματος. Τα χρήματα κατατίθενται εις Τράπεζαν ή Ταχυδρομικόν Ταμιευτήριον. Το ποσόν το οποίον πρέπει να έχη εις χείρας του ο Ταμίας, καθορίζεται από το Διοικητικόν Συμβούλιον. Αναλήψεις χρημάτων γίνονται με απόφασιν του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρινομένην υπό του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.


Αρθρον 11

Ο Γραμματεύς τηρει τα πρακτικά του Συμβουλίου, καθώς και όλα τα βιβλία του Ιδρύματος.Αρθρον 12

Πόροι του Ιδρύματος είναι:
1. Πρόσοδοι εξ εράνων νομίμως διενεργουμένων, λαχειοφόρων αγορών, δισκοφοριών κ.λπ.
2. Εισφοραί Ιερού Ναού και Ενοριακού Φιλοπτώχου Ταμείου.
3. Κληρονομίαι, κληροδοσίαι, δωρεαί παντός νομικού ή φυσικού προσώπου.
4. Εισφοραί εις είδος ή χρήμα παντός φιλανθρώπου.
5. Πάσα επιχορήγησις υπέρ αυτού εκ μέρους του Κράτους ή της Νομαρχιακής και Τοπικής Αυτοδιοικήσεως ή ετέρου Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου.
6. Προϊόν εκ δίσκων που περιφέρονται εις τους Ιερούς Ναούς της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών κατ΄ εντολήν του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου αυτής.
7. Προαιρετικαί εισφοραί και δωρεαί. Προαιρετικαί εισφοραί δύνανται να προσφέρουν εις το Ίδρυμα και όσοι εκ των τροφίμων έχουν οικονομικήν ευχέρειαν - σύνταξιν προς αντιμετώπισιν των εξόδων του Ιδρύματος.
8. Τόκοι εκ καταθέσεων του Ιδρύματος, ως και πάσα ετέρα πρόσοδος, μη κατονομαζομένη ρητώς εν τω παρόντι.
Οι πόροι του Ιδρύματος διατίθενται δια την συντήρησιν και την όλην λειτουργίαν αυτού.


Αρθρον 13

1. Το προσωπικόν του Ιδρύματος είναι εθελοντικόν και αποτελείται εκ φιλανθρώπων ευσεβών χριστιανών, ανδρών και γυναικών, οι οποίοι αναλαμβάνουν:
· Την προμήθειαν των αναγκαίων δια την ευρυθμον λειτουργίαν αυτού, κατόπιν εντολής του Διοικητικού Συμβουλίου,
· Την ετοιμασίαν και διανομήν της καθημερινής σιτίσεως,
· Την καθαριότητα των χώρων του Ιδρύματος.
2. Εις το Ίδρυμα είναι δυνατόν να υπηρετή και επιστημονικόν εθελοντικόν προσωπικόν, π.χ. ιατροί, νοσοκόμοι, κοινωνικοί λειτουργοί κ.λπ., το οποίον παρέχει δωρεάν τας υπηρεσίας αυτού εις τους τροφίμους.
3. Άπαντες οι ανωτέρω επιμελούνται των καθηκόντων των εν συνεννοήσει μεταξύ των και υπό την καθοδήγησιν του Ιερέως - Προέδρου του Ιδρύματος. Το Διοικητικόν Συμβούλιον έχει αναφαίρετον το δικαίωμα επιπλήξεως ή και απομακρύνσεως μέλους του εθελοντικού προσωπικού, εις περίπτωσιν καθ’ ην κρίνη τούτο απαραίτητον.
4. Το Διοικητικόν Συμβούλιον έχει ακόμη το δικαίωμα προσλήψεως μισθωτού προσωπικού δια τας ανωτέρω θέσεις, εις περίπτωσιν κατά την οποίαν δεν διατίθεται πλέον εθελοντικόν προσωπικόν.


Αρθρον 14

1. Εις το Ίδρυμα γίνονται δεκτοί άποροι γέροντες, αμφοτέρων των φύλων, προερχόμενοι κυρίως εκ της ενορίας του Αγίου Δημητρίου - ομωνύμου Δήμου και εκ των μελών του Ορθοδόξου Χριστιανικού και Φιλανθρωπικού Συλλόγου "Η ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ", εις τον ]οποίον Σύλλογον, τιμής ένεκεν, θα παραχωρηθή το ένα τέταρτο (1/4) των υπαρχουσών κλινών, αλλά και εκ της ευρυτέρας περιοχής, εφ΄ όσον αυτοεξυπηρετούνται και δεν πάσχουν εξ ανιάτου ή μεταδοτικού νοσήματος ή εκ ψυχικών ασθενειών.
2.Η περίθαλψις προσφέρεται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, συνοδευομένης υπό πιστοποιητικού υγείας εκδιδομένου υπό του Ιατρού του Ιδρύματος και ειδικής βεβαιώσεως της Κοινωνικής Λειτουργού του Ιδρύματος περί της οικονομικής καταστάσεως αυτού. Τα τρία αυτά έγγραφα υποβάλλονται εις το Διοικητικόν Συμβούλιον, το οποίον συνεκτιμά και όσα άλλα στοιχεία περί του ενδιαφερομένου, προκειμένου να εγκρίνη την συμπερίληψιν αυτού εις τους τροφίμους του Ιδρύματος. Το Διοικητικόν Συμβούλιον, εφ΄ όσον συντρέξουν ειδικοί λόγοι, έχει το αναφαίρετον διακαίωμα τροποποιήσεως της αποφάσεώς του περί ενός τροφίμου, τόσο από θετικήν εις αρνητικήν, οσον και το αντίστροφον.


Αρθρον 15

Το Ίδρυμα εορτάζει την 28ην Οκτωβρίου, ημέραν εορτασμού της "Αγίας Σκέπης" της Υπεραγίας Θεοτόκου, επ΄ ονόματι της Οποίας τιμάται το Παρεκκλήσιον του Ιδρύματος. Κατά την ημέραν αυτήν τελείται Μνημόσυνον δια τους δωρητάς και ευεργέτας αυτού.


Αρθρον 16

Το Ίδρυμα έχει ιδίαν σφραγίδα, φέρουσαν κύκλω τον τίτλον του Ιδρύματος "Στέγη Γερόντων Ι. Ναού Αγίου Δημητρίου ομωνύμου Δήμου Αττικής Η ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ», μέσω δε την Υπεραγίαν Θεοτόκον.


Αρθρον 17

Η περιουσία του Ιδρύματος εις περίπτωσιν διαλύσεώς του, περιέρχεται αυτοδικαίως εις τό Νομικόν Πρόσωπον του Ενοριακού Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου, Δήμου Αγίου Δημητρίου.


Αρθρον 18

Ο παρών κανονισμός ισχύει από της δημοσιεύσεως αυτού εις το επίσημον Δελτίον της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος «ΕΚΚΛΗΣΙΑ» και εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αρθρον 19

Από τας διατάξεις του Κανονισμού αυτού προκαλείται δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του νομικού προσώπου του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου, ομωνύμου Δήμου Αττικής, της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, το ύψος της οποίας δεν δύναται να προσδιορισθή.Εν Αθήναις τη 10η Φεβρουαρίου 1999

Ο ΑρχιεπίσκοποςΟ Αθηνών ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ

Για επικοινωνία μαζί μας:
Τηλέφωνο: +30-210-9712456
Φαξ: +30-210-9712456
Ταχυδρομική διεύθυνση: πλατεία Αγ. Δημητρίου, 173 43, Αγ. Δημήτριος, Αθήνα
Ηλεκτρονική διεύθυνση: inad.dad@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: